שנזכה להיות כראשונים // הגר"ח אי"ש טורצ'ין שליט"א

ברכות לה: ת"ר ואספת דגנך מה ת"ל, לפי שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יכול דברים ככתבן ת"ל ואספת דגנך הנהג בהן מנהג דרך ארץ דברי ר"י, ר' שמעון בר יוחאי אומר וכו' ומסקנת הגמ' אמר אביי הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם ובהמשך הגמ' אמר רבה בר בר חנא אמר ר' יוחנן משום רבי יהודה ב"ר אלעאי, בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים, דורות הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן ארעי זו וזו נתקיימה בידם, דורות האחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתם עראי זו וזו לא נתקיימה בידם עד כאן.

הנה מעולם כך למדנו וכך לימדונו אבותינו ורבותינו שנזכה להיות כדורות הראשונים שתורתנו תהא הקבע ומלאכתנו תהיה עראי, ומי יתן שבמהרה כל בית ישראל יזכו לדרך אמת זו. וגדולה מזו כתב אדוננו בעל נפש החיים בשער א' פרק ח' דלר"י דמנהיגים מנהג דרך ארץ וכך עשו הרבה ועלתה בידם אין הכוונה שבשעת חרישה רק חורש או אוסף, אלא ודאי שראשו מונח וחושב בתלמודו כפי יכולתו רק מ"מ אינו כשעת לימוד ממש.

והנה, זה גלוי וידוע ומפורסם כבר בכל קהילות ישראל, דע"י הקשר האמיתי בעמל, ובחבורה לעומקא דשמעתתא מה שמתקיים מידי יום וערב על ידי אלפי תלמידי רשת "אחוות תורה" נעשית התורה בבחינה מסוימת קבע, וממשיכים אף במשך היום במחשבה על הנלמד בחבורה ועי"ז מתחזקת אמונת התורה, עי"ז מתחזקת האמונה בבורא כל עולמים, ומחנכים לבנים והבנות לתורה ויר"ש, ומתפללים כולם להצלחת וריבוי בכמות ובאיכות של הרשת הנפלאה הזו, ויכירו וידעו כולם בחשיבות עמל התורה והקשר לה בכמות ובאיכות, ויזכה העומד ע"ג הרשת מייצרה ומפעילה והנותן בה תמיד עוד ועוד רוח חותם והצלחה הרה"ג ר' דוד לייבל שליט"א שזו וזו תתקיים בידו בכמות ובאיכות לנחת לבורא כל עולמים אמן.